Общи условия до 31.12.2021

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
www.bemore.shop           

Уважаеми посетители, внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уебсайт и преди да завършите поръчка. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с публикуваните Общите условия. 

Дата на актуализация: 31.10.2020 г.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.bemore.shop , поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани по-долу за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, "BEMORE.SHOP", “Магазин” “Ние”) и се прилагат в отношенията ни с клиенти физически лица (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“),  които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас.
(2) За клиентите юридически лица (наричани за краткост „Клиент търговец“, “Вие”, “Купувач”, “Клиент”), ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия се прилагат ограничено. За клиенти търговци не се прилагат правилата за отказ и замяна, уредени в раздел IX, както и правилата за гаранции и рекламации, уредени в раздел X. Aко сте юридическо лице и поръчате от нашия сайт, можете да се свържете с нас за индивидуално договаряне на тези отношения. 
(3) В случаите при които потребител или клиент търговец е извършил поръчка чрез сайта, приема се, че е налице сключен с електронния магазин договор за покупко-продажба от разстояние, при който се прилагат настоящите Общи условия. 
(4) Настоящите Общи условия се прилагат при поръчка от Сайта, както и при заявка на стока или услуга от потребител до търговеца, извършена по телефон, електронна поща или социалните мрежи. 

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта. 


II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА


Чл. 3  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД, ЕИК 200125430, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802, телефон за контакт: 02/944 26 27 (общи въпроси) ; +359876 18 1000 (за консултации и за поръчки), администрира и управлява сайта BEMORE.SHOP - онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под  „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “BEMORE.SHOP ”, “Ние” следва да разбирате електронен магазин BEMORE.SHOP, управляван и администриран от  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД

Чл. 4 Можете да се свържете с BEMORE.SHOP по следния начин:

(1) чрез телефон:  02/944 26 27 (общи въпроси); +359876 18 1000 (за консултации и поръчки); 
(2) чрез имейл:  contact@bemore.shop
(3) чрез писмо до адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802
(4) чрез формата за контакт в Сайта; 

III.ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) “Потребител“ е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта. 
(2) „Клиент търговец“ е всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него  и или закупува
продукт или услуга чрез поръчка в Сайта. 
(3) “Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, направило поръчка на стока и
ли услуга в Сайта.
(4) „Търговец”, „Продавач“ е  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД. 
(5) „Акаунт“, „Профил“ представлява раздел в Сайта, формиран от имейл адрес,  парола и лични данни на потребител или клиент търговец, който им позволява да използват услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт и или да разглеждат свои поръчки. 
(6) „Производител“ е физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда предлаганите в електронния магазин стоки и или чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е посочено върху стоката, нейната опаковка или търговската документация.
(7) „Сайт“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “BEMORE.SHOP ”, “Магазин”, “Уебсайт” означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес:  BEMORE.SHOP, както и всяка страница в социалните мрежи или интернет, свързана по някакъв начин с BEMORE.SHOP.
(8)  „Стоки“, “Продукти” са всички артикули в магазина, представляващи движими вещи, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена и или производител.
(9) “Услуги” са всички услуги в магазина, които не представляват стоки и са индивидуализирани и имат цена.
(10) “Договор”, “Договор от разстояние”, “Поръчка”, “Заявка” обхваща всички случаи, при които се сключва договор между BEMORE.SHOP и клиент чрез един или няколко от следните методи: I) поръчка по пощата; II) поръчка чрез интернет (сайт, електронна поща, социални мрежи, платформа); III) поръчка по телефон или факс.
(11) “Договор от разстояние под отлагателно условие” означава сключен между Клиент и BEMORE.SHOP договор от разстояние при условие същият да бъде изпълнен при уговорените условия само при възможност на продавача. Счита се, че продавачът има възможност да изпълни договора при кумулативно наличие на следните обстоятелства: I) разполага със стоката в наличност (при поръчка на стоки); II) може да изпълни договора в срок и при условия, каквито са договорени. Отлагателното условие се счита за сбъднато, а договорът става обвързващ за страните от момента, в който продавачът лично или чрез трето лице е потвърдил пред купувача възможността да достави стоката или услугата при уговорените условия.  Счита се, че отлагателното условие не е настъпило и договорът не е обвързващ за страните, в случай че продавачът уведоми купувача за невъзможността за изпълнение, както и при липса на уведомление в срок от 7 работни дни от поръчката, че продавачът може да изпълни договора.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6 (1) Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка или регистрация на профил е позволен за всяко лице. Регистрацията като потребител в Сайта е по желание на посетителя.
(2) Общите условия на BEMORE.SHOP са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта. Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
(4) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на продавача по какъвто и да е начин. При това положение право на клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, когато то е обосновано и основателно.
(5) Клиентът в определени случаи има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.
(6) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.
(7) Характеристиките или цените на продуктите и услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които BEMORE.SHOP предварително се извинява на своите  потребители и клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

Чл. 7 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от BEMORE.SHOP по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 
(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица.
(3) Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние, освен ако BEMORE.SHOP не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и чл. 8 от настоящите Общи условия.

Чл. 8 (1) В случай че BEMORE.SHOP желае да обвърже с изменените Общи условия и потребители с действащи и непрекратени към деня на актуализацията на условията договори (поръчки), то търговецът ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.
(2) В случай че потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до BEMORE.SHOP може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.
(3) Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо потребителя след изтичане на 1 месец от уведомяването.
(4) Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
(5) Актуализираните общи условия са обвързващи за клиентите търговци от деня на актуализацията им или от датата, посочена в уведомлението за изменение.

Чл. 9 BEMORE.SHOP полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, BEMORE.SHOP уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.


Чл. 10 (1) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта. 
(2) Някои обяви и оферти са обвързани с минимално или максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

Чл. 11 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. BEMORE.SHOP не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


Чл. 12 Всички изображения, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Извършване на поръчка чрез Сайта 

Чл. 13 (1) Клиентът заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и по телефон или по електронна поща, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.
(2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.
(3) При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида на стоките или услугите, както и количеството им според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.
(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да проследите процеса за поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на поръчката или да продължите с пазаруването в Сайта.
(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка, а в определени случаи и да въведете промо код, гарантиращ отстъпка.
(6) Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка (при поръчка на стоки), телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци - наименование на фирма, ЕИК, ДДС номер, управител, както и данни за фактура – ако изисквате такава, като определени случаи ще Ви бъде предоставена възможност да се регистрирате в Сайта като потребител.
(7) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт (стока или услуга) с определени характеристики от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки и услуги с намалена стойност при промоционални кампании или поради описан в обявата дефект на продукта или неговата опаковка, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество.
(8) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на BEMORE.SHOP във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
(9) След като сте се уверили в съдържанието и данните на поръчката, клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон "Поръчай", “Купи”, “Продължи” или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на BEMORE.SHOP да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от поръчката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане.

Потвърждаване на поръчката

Чл. 14 (1) При поръчка чрез Сайта, по телефон, имейл или посредством социалните мрежи, Сайтът изпраща уведомление до клиента, с което договорът от разстояние между Вас като клиент и BEMORE.SHOP се счита за сключен под отлагателно условие по смисъла на чл. 5, ал. 10 от настоящите Общи условия. Уведомлението удостоверява също успешното регистриране на поръчката в системата на търговеца, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, освен ако не е посочено друго в уведомлението.  Това уведомление съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и данни за Вашата поръчка.
(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от продавача с уведомлението по ал. 1 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на  BEMORE.SHOP. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл, чрез SMS или с обаждане.
(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

Влизане в сила на договора

Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и Клиента се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на Клиента на уведомлението по чл. 14, ал. 1 за регистрирана при продавача поръчка.
(2) По силата на сключения между страните договор продавачът се задължава при сбъдване на условията, посочени в чл. 5, ал. 10, да достави лично или чрез трети лица на клиента или на посочени от него лица поръчаните от продавача стоки или услуги в сроковете и условията на настоящите Общи условия, а купувачът да заплати договорената цена и да приеме доставената стока или услуга.
(3) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на клиента от продавача, че стоката или услугата могат да бъдат доставени, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или обаждане до клиента, че стоката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.
(4) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 14, ал. 1.

VI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 16 (1) При продажба на стоки собствеността на стоките се прехвърля от BEMORE.SHOP на клиента или на посочено от него трето лице или представител с предаването на стоките на това лице и след извършване на плащането от негова страна, ако стойността не е заплатена предварително.
(2) Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на посочено от него лице или представител върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.
(3) Рискът от загуба или увреждане на стоката е върху Клиента считано от момента на предаване на стоката от куриера на Клиента или трето лица. Ако куриерът е избрано от Клиента лице, рискът е върху Клиента от момента на предаване на стоката от BEMORE.SHOP на превозвача. Във всички случаи при констатиран транспортен дефектът Клиентът е длъжен да информира BEMORE.SHOP в сроковете и при условията на чл. 25 от настоящите Общи условия.

VII. ПЛАЩАНЕ

Чл. 17 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
(2) Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, в това число и цената, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.
(3) BEMORE.SHOP не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

Чл. 18 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка. 
(2) Поръчки на продукти, предлагани от продавача, на стойност над 1 000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят напълно или предварително по банков път или чрез банкова карта. Обикновено при необходимо предплащане това е посочено в обявата.
(3) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните стоки или услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента. Когато последният не е посочил, че желае фактура, BEMORE.SHOP или куриерът предоставя единствено фискален бон и/или разписка за извършената продажба при полученото в брой плащане съгласно действащото законодателство.
(4) В случай на плащания чрез paypal или други подобни платежни системи или плащания по банков път или с карта, продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента по повод транзакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева (BGN).
(5) Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова BEMORE.SHOP препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти и услуги, продавани от Сайта.

Чл. 19 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до продавача. 
(2) С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си, ако е регистриран, или в поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

Чл. 20 Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани по следния начин:
(1) в брой с наложен платеж (за поръчка на стоки) – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на куриера, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон;
(2) с дебитна или кредитна карта (виртуален ПОС терминал - Борика) - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата за плащане на партньора ни, към която клиентът ще бъде автоматично пренасочен и където последният следва да въведе данните на своята карта, като плащането се счита за завършено, едва след като системата регистрира успешно плащането и сумите бъдат заверени в сметката на BEMORE.SHOP; При плащания, различни от банков превод, транзакцията се обработва от платежни институции и BEMORE.SHOP не получава каквито и да е данни за Вашите кредитни или дебитни карти. При плащане с банкова карта е необходимо клиентът да въведе  във формата за плащане пълни данни за банковата карта, с която да извърши плащането - номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация. С предоставянето на необходимите данни, клиентът или трето лице платец се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на BEMORE.SHOP. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация (CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация) или плащане, потвърдено с въвеждане на 6-цифрен код за достъп до мобилното приложение.
(3) чрез paypal -  в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата на PayPal; ако изберете този вид разплащане, ще бъдете пренасочени към системата на PayPal, където трябва да въведете Вашите електронна поща и парола или да си направите регистрация в случай, че нямате такава. Плащането се счита завършено едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена и сумите бъдат заверени в сметката на BEMORE.SHOP;
(4) по банков път (този метод е достъпен за поръчки с доставка в чужбина) - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати  от клиента или от избрано от него трето лице по банкова сметка на продавача, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на BEMORE.SHOP;

Чл. 21 Поръчки с доставка в чужбина  - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице предварително.

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Начин на доставка

Чл. 22 (1) BEMORE.SHOP се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.
(2) В случай, че клиентът е регистриран в Сайта и в профила си има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.
(3) BEMORE.SHOP изпраща поръчана от клиента стока чрез куриерска компания „Еконт“, като клиентът има право по време на поръчката да избере дали същата ще бъде до офис на куриера или до врата на посочен от клиента адрес.
(4) Заплащането на цената за доставка, когато не е договорено друго,  се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от клиента начин на заплащане съгласно чл. 20 от настоящите Общи условия.
(5) BEMORE.SHOP ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, BEMORE.SHOP предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че клиент желае конкретна стока да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с BEMORE.SHOP.

Цена за доставка 

Чл. 23 (1) Цената за доставка на стоки, заявени от BEMORE.SHOP, се калкулира автоматично преди клиентът да завърши своята поръчка. В определени случаи цената за доставка е фиксирана, независимо от броя артикули, като това изрично е посочено в Сайта и/или в конкретната обява.
(2) Цената на доставката зависи от избрания доставчик,  размера и обема на пратката, адреса за доставка, като същата, когато е в рамките на България, варира от 3.00 лв. до 50.00 лв. за стандартни пратки с тегло до 10 кг. За точно изчисляване на стойността на доставката прегледайте поръчката си или използвайте калкулатор за изчисляване на цената на доставка на Еконт. Съвет: Доставката до офис на куриер е по-изгодна от доставката до посочен адрес.
(3) BEMORE.SHOP има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от Клиента в случай на поръчка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.
(4) В определени случаи куриерското дружество начислява допълнителни такси за услуги като доставка във фиксиран час, разнос в почивен ден, SMS известяване за получена пратка.
(5) Ако друго не е посочено в обявата на избраната стока прилагат се следните условия и цени на доставка: 

 •  Доставка до адрес на клиента- пратката се изпраща в срок до 1 работен ден от обработване на поръчката Ви до посочен от Вас адрес с куриерска фирма Еконт;
 • Доставка до офис на куриер- пратката се изпраща в срок от 1 работен ден от обработване на поръчката Ви;
  *Hяĸoи нaceлeни мecтa (пoвeчeтo ceлa и няĸoи гpaдoвe) ca cъc cпeциaлeн peжим нa дocтaвĸa oт cтpaнa нa ĸypиepcĸитe фиpми ("пo гpaфиĸ").  Ще бъдете информирани от нас при наличие на подобни обстоятелства.

Срок на доставка

Чл. 24 (1) Поръчки на стоки от BEMORE.SHOP се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 1-3 работни дни, считано от деня, в който сте получили уведомление по чл. 14, ал. 2, че ще изпълним поръчката, респ. от датата на поръчката или получено плащане (при поръчки, заплатени по банков път).  Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в петък, събота, неделя и по време на официални празници. Моля имайте предвид, че  стандартният срок за доставка не важи за всички предлагани стоки. За стоките, за които има по-голям срок на доставка, това е отбелязано в обявата на самия продукт. 
(2) Максималният срок на доставка на стоки в рамките на Република България е 7 (седем) работни дни от датата на потвърждение от продавача по чл. 14, ал. 2, че поръчката ще бъде изпълнена. Срокът за доставка на поръчки с доставка в чужбина е от 10 раб. дни до 25 раб. дни, като е възможно и забавяне по време на пандемия.
(3) BEMORE.SHOP си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да уведомява клиента за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното съгласие на последния.
(4)  Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на BEMORE.SHOP.
(5) BEMORE.SHOP не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от BEMORE.SHOP обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката, забрана от държавен орган, извънредни или форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила по чл. 306 от Търговския закон.
(6) BEMORE.SHOP има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки или услуги в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на продавача.

Преглед за дефекти при доставка

Чл. 25 (1) При извършване на доставка на стока, поръчана от BEMORE.SHOP, клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.
(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, да уведоми BEMORE.SHOP за констатираното.
(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 48 часа да поиска от BEMORE.SHOP доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчката стока.
(4) Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или чрез формата за контакт в уебсайта BEMORE.SHOP.
(5) При постъпило уведомление по предходните алинеи BEMORE.SHOP ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което BEMORE.SHOP ще  информира клиента своевременно и ще договори с клиента условията за замяна.

Приемане на пратката

Чл. 26 (1) При приемане на доставката от клиента или трето лице без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката BEMORE.SHOP на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
(2) Горепосоченото не освобождава BEMORE.SHOP от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на клиента потребител (физическо лице) правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел X от настоящите Общи условия.
(3) При отказ да се приеме доставката, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка. 

Чл. 27 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка. BEMORE.SHOP осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо.

Неприемане на поръчката и неоснователен отказ

Чл. 28 (1) В случай, че клиент или посочено от него лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, BEMORE.SHOP ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
(2) BEMORE.SHOP запазва правото си да изпрати на посочения от клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на стоката/стоките. BEMORE.SHOP и клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на BEMORE.SHOP, без да е необходимо уведомлението да е подписано с електронен подпис.
(3) В горепосочение случаи клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи за доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. BEMORE.SHOP се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.
(4) В случаите по чл. ал. 2 клиентът дължи на BEMORE.SHOP заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, освен ако в уведомлението не е посочен друг срок. 

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Внимание! Настоящият раздел се прилага единствено спрямо клиенти физически лица (потребители). Разпечатани хранителни добавки, напитки, козметика, които не могат да бъдат реализирани от нас, в случай че се откажете от поръчката, няма да бъдат приемани поради хигиенни съображения и от съображения за защита на здравето! 

Срок на право на отказ и право на замяна

Чл. 29 (1) В срок от 14 дни от сключване на договора (поръчката), когато е поръчана услуга, респективно в срок от 14 дни от получаване на стоката - при поръчка на стока, потребителят има право да се откаже от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на BEMORE.SHOP, освен разходите за нейното връщане, а и за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на клиента е извършено от пощенски оператор, различен от „Български пощи”. В случай че продуктът и или опаковката са увредени повече от обичайното, за да бъде стоката реализирана повторно, BEMORE.SHOP има право по реда на чл. 35 да удържи съответна сума за намалената стойност на стоките от сумата, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля  стойността на стоката.
(2) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 29, ал. 1, вр. с чл. 35 от настоящите Общи условия. Тази последица не се прилага по отношение на чл. 28 от Закона за потребителския кредит.
(3) Правото на отказ не се прилага, съответно BEMORE.SHOP има право да не уважи упражнен отказ от поръчка в случай че: I) срокът за упражняване на правото на отказ е изтекъл; II) потребителят не е върнал стоката на продавача в срока по чл. 33; III) потребителят не е върнал стоката в цялост, ведно с компонентите и принадлежностите към него; IV) не са налице достатъчно данни, за да се счита, че продуктът е закупен от BEMORE.SHOP (липсва фактура, касов бон или др.); V) правото на отказ се упражнява за услуга, която по желание на потребителя е започнала незабавно след поръчката и потребителят се е съгласил правото му на отказ да отпадне; VI) случаите, описани в чл. 30 от настоящите Общи условия;  VII) отказът очевидно представлява злоупотреба с право от страна на потребителя - например върнатата стока очевидно е употребявана повече от необходимото изпробване или потребителят е увредил стоката; VIII) клиентът е върнал продукта със заявка наложен платеж - в този случай BEMORE.SHOP има право да откаже приемане на върнатия продукт и плащане на наложения платеж;
(4) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;
(5) Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която потребителят  или трето лице, посочено от него, влезе във владение на последната партида или част;
(6) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от  датата, на която потребителят  или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;  Стоки и услуги, за които клиентът няма право на отказ и замяна

Чл. 30 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:
(1) при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
(2) при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
(3) при доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
(4) при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
(5) при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
(6) при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(7) при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които са извършени от потребителя конфигурации на настройки и други промени по софтуера на стоката;
(8) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
(9) при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;
(10) при доставка на стока, която е преработена от Клиента;
(11) при върнат продукт, който е видимо използван от Клиента или увреден.

Чл. 31 (1) В 14-дневен срок от получаване на стоката потребителят има право и да замени продукт, в случай че доставената му стока не съответства на очакваното от потребителя предвид нормалното предназначение на продукта.
(2) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, BEMORE.SHOP се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която потребителят е върнал съответния продукт на BEMORE.SHOP. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен, той предлага на потребителя друг продукт, като при съгласие на последния замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие BEMORE.SHOP следва да възстанови на потребителя заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба.

Уведомяване за отказа

Чл. 32 (1) Уведомяването от потребителя, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг от същия вид, следва да стане в срока по чл. 29, по някой от посочените начини:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с BEMORE.SHOP;
 • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на BEMORE.SHOP в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до BEMORE.SHOP на Стандартен формуляр за отказ по образец, наличен по-долу.

(2) Потребителят може, но не е задължен да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:


До   "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802, е-mail: contact@bemore.shop
Адрес за връщане на поръчки:
гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ - Изтегли


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
Размер: ............................................................/ако е приложимо/
Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/
Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/
Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/ гр./с………………………………………….../адрес на клиента/
Е-mail и телефон за връзка:.............................

Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път/по друг начин, със следните данни:
IBAN: …………………………………………
При банка: ………………………………………….
Титуляр:………………………………………….....
Друго: ...........................................................................  

……………….……………………………./Дата/
........................................................................../Подпис на клиента/
Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

 

Връщане на стоката

Чл. 33 (1) При отказ от поръчка на стока от BEMORE.SHOP, както и при искане за замяна, потребителят следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта в неговата цялост и в състояние, в което е била стоката при получаването й, заедно с издадената от BEMORE.SHOP фактура и/или касова бележка, издадена от продавача или куриера, доставил стоката, на по-горе посочения адрес.
(2) При връщане на продукта потребителят следва да укаже на куриерското дружество, че желае услугата „Преглед на стоката“, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането й обратно и възстановяване на суми на потребителя.
(3) Връщането на стоката е за сметка на потребителя. Ако потребителят не е заплатил доставката за връщане, BEMORE.SHOP удържа разходите за доставка от цената, подлежаща на възстановяване и връща на потребителя разликата.

Възстановяване на заплатена сума

Чл. 34 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, BEMORE.SHOP се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния продукт или от датата на предоставяне на безспорно доказателство за връщането на продукта от страна на потребителя. При упражнено право на отказ от услуги, срокът за връщане на заплатените от потребителя суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на BEMORE.SHOP за отказа. Възстановяването на суми се извършва след удържане на суми по реда на чл. 35, ако това е приложимо.
(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от потребителя цена за стоката или услугата без цената за куриерски услуги.
(3) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за потребителя, освен ако банката или платежната институция, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от потребителя или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането. По желание на клиента връщането на сумата може да стане по същия начин, по който е платена поръчката:
 • плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя.

Удържане на суми 

Чл. 35 BEMORE.SHOP има право да удържи от стойността по чл. 34, ал. 1 преди възстановяването й съответно
(1) сума за намалената стойност на продукта, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на продукта или опаковката, които не се дължат на обикновеното му изпробване;
(2) сума за изпълнената до момента на отказа част от услуга, ако потребителят е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне веднага;
(3) пропорционалната сума на това, което действително е било предоставено на потребителя до момента, в който той е уведомил BEMORE.SHOP за отказа;
(4) разходите за връщане на стоката обратно до BEMORE.SHOP;
(5) разходите за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на клиента е извършено от куриер.

Чл. 36 В случаите, при които изпълнението на услуга е започнало в 14-дневен срок от поръчката с предварителното съгласие на потребителя и при получен от клиента превод (капаро) и последващо упражено от него право на отказ, BEMORE.SHOP има право да удържи от депозита сума, еквивалентна на изпълненото до момента на отказа. При липса на капаро, BEMORE.SHOP запазва възможността да претендира от Клиента заплащане на сумата. 

Извлечение от Закона за защита на потребителите 

Чл. 37 Извлечение от уредбата на правото на отказ можете да откриете ТУК.

Други случаи на отказ (анулиране)

Чл. 38 (1) BEMORE.SHOP има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от потребителя поръчка, за което следва да уведоми последния по подходящ начин.
(2) Ако анулирането на поръчка е преди потвърждението за възможността за изпълнение по смисъла на чл. 14, ал. 2, BEMORE.SHOP не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки на потребителя.
(3) BEMORE.SHOP може едностранно да анулира поръчка, в случай че клиентът е заявил продукт или услуга от Сайта, като е отбелязал, че поръчката е предназначена за трето лице (например за подарък), чиито данни е посочил за целите на доставката. Анулирането в този случай може да се извърши, в случай че BEMORE.SHOP има съмнение, че пратката е със заплашително, укорително, подигравателно или друго, противоречащо на добрите нрави и морал, предназначение.

Чл. 39 Анулирането на поръчка не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
(1) неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане;
(2) осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
(3) неизпълнение или анулиране на поръчка от страна на продавача, преди за същата да е налице потвърждение по смисъла на чл. 14, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 40 В случаите по чл. 39 поръчката се анулира автоматично. 

X.ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Внимание! Настоящият раздел се прилага единствено спрямо клиенти физически лица (потребители). Рекламация на стоки извън срока на годност (трайност) и или извън срок „Най-добър до“, посочени на опаковката,  когато срокът е изтекъл след получаване на стоката, не се приемат, освен ако закон не предвижда друго. 

Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция

Чл. 41 (1) BEMORE.SHOP предлага всички стоки на Сайта със законова гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение. Услуги, поръчани през Сайта имат гаранция за съответствие с договора, само ако това изрично е посочено в обявата за услугата.
(2) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако продавачът не докаже, че несъответствието се дължи на други причини, за които BEMORE.SHOP не отговаря. За несъответствия, проявили се след 6-месечния период потребителят следва да докаже, че причината за дефекта е отговорност на BEMORE.SHOP.

Срок за подаване на рекламация

Чл. 42 Рекламацията на потребителска стока/услуга може да се предяви по реда на чл. 44 от потребителя  в следните срокове:
(1) до 24 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответсвието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;
(2) до 48 часа от приемане на стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;
(3) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между BEMORE.SHOP и потребителя за решаване на спора.
(4) Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.

Чл. 43 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи:
(1) отклонението/несъответствието не е съществено;
(2) Потребителят е имал специални изисквания спрямо продукта, които не е посочил писмено на BEMORE.SHOP преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на потребителя;
(3) несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето;
(4) несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на продукта;
(5) Потребителят при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на поръчката потребителят е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия с обичайното (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);
(6) несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини, откъсвания на опаковката или част от съдържанието на продукта) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това потребителят не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил BEMORE.SHOP в сроковете по чл. 26, ал. 1 от настоящите Общи условия;
(7) несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на стоката срок на годност.

Рекламация

Чл. 44 (1) Потребителят има право в сроковете, посочени в чл. 42, да предяви пред BEMORE.SHOP рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от страна на BEMORE.SHOP е безплатно за потребителя Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт;
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
(5) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: I) касова бележка или фактура; II) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното - при наличие на такива; III) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(6) Рекламацията се подава до BEMORE.SHOP по един от следните начини по избор на потребителя:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с BEMORE.SHOP;
 • на място на адрес:гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802;
 • чрез имейл на електронния адрес на BEMORE.SHOP в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на BEMORE.SHOP в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до BEMORE.SHOP на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:


До  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802, е-mail: contact@bemore.shop 
Адрес за връщане на стоката:
гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ  - Изтегли

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното. Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
Размер: ............................................................./ако е приложимо/
Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/
Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/
Стоката е поръчана от…………………….....................................................................…/три имена на клиента/
гр./с…………………………………....................................................................................……….../адрес на клиента/
Е-mail и телефон за връзка:.............................
Използвана ли е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/
Монтирана ли е стоката? - Да/Не.................../заградете вярното/
Предмет на рекламацията:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки /заградете избора/
1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.
2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.
3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.
4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.
5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).
6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора
7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: ..........................................................................................................................
посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

Прилагам следните документи:
1. Касова бележка или фактура;
2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.(заградете желаната опция)
4. Гаранционен сертификат


……………….……………………………. ..../Дата/
........................................................................../Подпис на клиента/
Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

Чл. 45 (1) В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на BEMORE.SHOP, потребителят следва да изпрати стоката до адрес на продавача:гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802.
(2) Доставката е за сметка на BEMORE.SHOP, в случай че рекламацията се окаже основателна и потребителят върне продукта чрез „Български пощи“. При избран друг начин, както и при неоснователни рекламации BEMORE.SHOP не отговаря за разходите за доставка. 

Чл. 46 Ако BEMORE.SHOP е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 42, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Вписване на рекламацията.Привеждане в съответствие

Чл. 47 (1) BEMORE.SHOP при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на потребителя номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата.
(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията BEMORE.SHOP се произнася дали същата е основателна или не.

Чл. 48 При основателни рекламации BEMORE.SHOP привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по 47, ал. 2. Стоката се привежда в съответствие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:
(1) ремонт на стоката (ако е възможно и приложимо) - всички ремонти на продукти, закупени от Сайта се извършват в България в оторизирани от продавача сервизи;
(2) замяна на стоката с нова от същия вид;

Чл. 49 (1) Ако някое от  действията, посочени в чл. 48, ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката, поради съществен неотстраним дефект или заради естеството на стоката, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, BEMORE.SHOP връща заплатената от потребителя стойност за стоката и за нейната доставка.
(2) Връщане на цената за стоката и нейната доставка BEMORE.SHOP дължи и в следните случаи:

 • три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и в срока по чл. 42, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;
 • когато не се е произнесъл по рекламацията в срока по чл. 47, ал. 2 от настоящите Общи условия.

Чл. 50 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от BEMORE.SHOP в срока по чл. 47, ал. 2, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. 
(2) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
(3) Потребителят има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на BEMORE.SHOP. Последният е задължен да удовлетвори искането на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 42, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато BEMORE.SHOP се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Неоснователна рекламация

Чл. 51. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:
(1) е предявена след изтичане на сроковете по чл. 42;
(2) е налице някое от условията в чл. 43;
(3) за изработката на продукта са използвани материали на потребителя, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;
(4) потребителят не е предоставил документите по чл. 44, ал. 5 и или не е върнал продукта, съответно върнал го е без прилежащите към него аксесоари и или компоненти;
(5) е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от BEMORE.SHOP лице или сервизен център;
(6) е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на BEMORE.SHOP и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;
(7) са налице повреди, причинени от потребителя и или трето лице, за което BEMORE.SHOP не носи отговорност, както  в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;
(8) е нарушена физическата цялост на продукта и или  на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;
(9) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които BEMORE.SHOP не отговаря - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, неправилно заземяване, механични деформации,  природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;
(10) рекламацията касае продукт, който не е закупен от BEMORE.SHOP (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);
(11) при упражнена рекламация и върнат от потребителя продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индикира: I) злоупотреба с право; II) неполагане от потребителя на дължима грижа; III) неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее); IV) неправилна инсталация, монтиране или намеса; V) отстраняване или модифициране от трети лица на елементи от продукта;
(12) не е налице несъответствие.

Чл. 52 (1) При неоснователна рекламация BEMORE.SHOP информира писмено потребителя за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора.
(2) Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на BEMORE.SHOP да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 53 Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 54 (1) Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно -  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право,  съдържанието на Общите условия, са собственост на  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД или на трети лица, от които  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право.
(2) BEMORE.SHOP е търговско наименование и домейн, използвани от  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД.

Чл. 55 BEMORE.SHOP запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е  начин със Сайта.

Чл. 56 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на BEMORE.SHOP, който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

Чл. 57 Посетителите в Сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия  на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД.

Чл. 58 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

Чл. 59 (1) Посетителите в Сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.
(2) BEMORE.SHOP дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.
(3) Забранява се копирането на текстове от Сайта. Поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на BEMORE.SHOP или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина BEMORE.SHOP.

XII. РЕКЛАМА

Чл. 60 (1) В момента, в който потребител физическо лице създаде регистрация на профил (акаунт) в Сайта и или извърши поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Той може да заяви това желание и като попълни формата за абонамент, достъпна на Сайта.
(2) Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.(3) За предоставяне на рекламни съобщения спрямо регистрирали профил в Сайта юридически лица и или спрямо клиенти юридически лица, поръчали стоки или услуги от Сайта, BEMORE.SHOP няма задължение да изисква съгласие за изпращане на рекламни съобщения.

Чл. 61 (1) Отказ от получаване на рекламни съобщения потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с BEMORE.SHOP по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.
(2) Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

XIII.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Чл. 62 Писането на коментари, въпроси и отговори, когато е приложимо, може да се прави от посетители в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да бъдат действителни и да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

Чл. 63 Всеки посетител в момента на публикуването на коментар, въпрос, отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:
(1) да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
(2) да използва само български език и да пише на кирилица; позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
(3) да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
(4) да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не е подвеждаща и е в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
(5) да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;
(6) да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
(7) да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като BEMORE.SHOP.
(8) да не вписва коментари, въпроси, отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

Чл. 64 Когато определено лице съобщи, че някой коментар, въпрос или отговор има неадекватно съдържание или такова в противоречие с настоящите Общи условия, това съдържание е внимателно разглеждано от BEMORE.SHOP, за да може последното да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на BEMORE.SHOP.

Чл. 65 В случай че BEMORE.SHOP констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то същото си запазва правото да ограничи възможността на конкретния субект да публикува коментари, въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

XIV.ОТГОВОРНОСТ

Чл. 66 (1) BEMORE.SHOP и клиентът носят отговорност за всяко действие или бездействие, което е причинило на някоя от страните вреди, в това число пропуснати ползи, съгласно настоящите Общи условия и българското законодателство.
(2) BEMORE.SHOP/Клиентът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на страната.

Продуктите в сайта не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Сайтът  по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства, както и за психически или физически вреди, настъпили след употреба на продуктите. Преди употреба задължително се консултирайте с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите. Бременни жени, кърмещи майки и деца под 18 години задължително следва да се консултират с лекар или специалист преди да употребяват предлаганите продукти. Ако приемате лекарства или страдате от заболяване задължително се консултирайте с лекар или специалист, преди да приемате предлаганите продукти.

XV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Чл. 67 (1) Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и българското законодателство BEMORE.SHOP и по-конкретно  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД е администратор на личните данни.
(2) BEMORE.SHOP приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки посетител, чиито лични данни обработва BEMORE.SHOP или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

Чл. 68 Личните данни на посетителя могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 69 (1) Спорове, възникнали между BEMORE.SHOP и потребители и клиенти юридически лица, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.
(2) Страните могат да разрешат възникнали помежду им спорове и извънсъдебно чрез алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между  "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД и потребителите физически лица е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Чл. 70  Потребителите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XVII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 

Чл. 71 BEMORE.SHOP и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на Сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:
(1) За продавача:   "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД, ЕИК  202865649, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802:

 • чрез телефон: 02/944 26 27 (общи въпроси);
 • +359876 18 1000 (за поръчки и консултации);
 • чрез имейл: contact@bemore.shop;
 • чрез писмо до адрес:гр. София, бул. "Шипченски проход" № 18, МОЛ Galaxy Trade Center, ет. 8, офис 802;
 • чрез формата за контакт в Сайта;

(2) За клиента или посетителя в Сайта:

 • чрез телефона, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;
 • чрез имейл, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;
 • чрез писмо до адреса, посочен от него в поръчката/кореспонденцията като адрес за доставка;

Чл. 72 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си  чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис. 

XVIII.  ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 73 Органите, регулиращи дейността на BEMORE.SHOP са: Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите
уебсайт: www.kzp.bg
тел.за контакт  0700 111 22*
ел. адрес:  info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
*Обажданията към телефон 0700 111 22 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя

Комисия за защита на личните данни
уебсайт: www.cpdp.bg
тел. за контакт 02/91-53-518
ел. адрес: kzld@cpdp.bg
адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Национална агенция за приходите
ТД на НАП София
уебсайт: www.nap.bg
тел. за контакт: 02/ 9859 3821; 02/ 9179124
ел. адрес: nap@nra.bg
адрес: гр. София, бул “Цар Борис III” № 215 (офис “Витоша”) или гр. София, ул. “Аксаков” № 21 (Централно управление)

Комисия за защита на конкуренцията
уебсайт: www.cpc.bg
тел. за контакт:  02/9356 113
ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg
адрес: гр. София, бул. “Витоша” № 18

Българска агенция по безопасност на храните
уебсайт: www.babh.government.bg
тел. за контакт  0700 122 99*
ел. адрес: bfsa@bfsa.bg
адрес: гр. София,  бул. "Пенчо Славейков" 15А
*Обажданията към телефон 0700 122 99 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя.